Ev Satışında Gereken Belgeler ve Ücretler Nelerdir?

  • Satış için gerekli evraklar ve ücretler nelerdir?

*Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait) (Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport)

*İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)

*Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)

*Yabancının taraf olduğu taşınmaz satışı işlemlerinde taşınmaza ilişkin değerleme raporu. (Değerleme Raporu SPK tarafından taşınmaz değerlemesi yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlardan biri tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Bu kuruluşlara http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds internet adresinden ulaşılabilir.

*İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir.)

*Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

*492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.

*6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

 

  • Tapu Senedinin üzerinde neden artık fotoğraf bulunmuyor?

 

Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeyle artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmamaktadır. Ancak isteyen vatandaşların talep etmesi halinde tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılması mümkün olabilmektedir.

10.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesi ile; 22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunun 22’nci ve 27’nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2019 tarihli 30825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanunun 27’nci maddesi hükmü ve Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan resmi senetlere fotoğraf yapıştırılmasına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Tapu müdürlüklerince akitli işlemler için düzenlenen resmi senetlere ve tapu müdürlüklerindeki diğer taleplere yönelik düzenlenen tescil istem belgelerine fotoğraf yapıştırılmasına artık gerek yoktur.

 

  • İşlem yapılırken ehliyet geçerli midir?

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat, Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgedir. Ehliyet, ilgili mevzuatta hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden biri olarak sayılmamıştır.

 

  • Pasaportun tercümesi gerekir mi?

2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgede düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

 

  • Vekâletnamede fotoğraf gerekli midir?

2010/7 sayılı Genelge gereği, vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı vekâletnameye yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturulan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
× Whatsapp