Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu işlemlerinizi yaptırmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine şahsen veya yetkili vekiliniz aracılığıyla başvurabilirsiniz. Şahsen veya vekiliniz olmadan, tapu müdürlüklerince gerçekleştirilecek olan akitli işlemlerde ise  gayrimenkul danışmanları ile tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler arasında düzenlenecek tellaliye sözleşmesi ile  gerekli belgelerin asılları  tapu müdürlüğüne ibraz edildiği takdirde, gayrimenkul danışmanlarının iş takip edilebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bunun dışındaki aracı ve iş takipçisi olduklarını iddia eden şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir. Başvuruda izlenen yöntem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir.

-Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi Alo 181 Çağrı Merkezini arayarak veya http://randevu.tkgm.gov.tr  web sitesinden tapu müdürlüğünde yapılacak işlem için randevu alır. Böylece tapu müdürlüğünde zaman kaybının önüne geçirilir.

-İşlem yaptırmak isteyen kişi, başvuru bölümündeki yetkili personele gerekli belgeleri ibraz eder.  Görevli personel TAKBİS’den taşınmazla ilgili bilgileri kontrol eder. İşlemin yapılmasını engelleyici bir durum ya da evrak eksikliği yoksa, başvuru belgesini iki suret hazırlayarak, talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzasını almak suretiyle başvurusunu kaydeder. Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verilir.

-Eksik evrak ya da işlemin yapılmasına engel bir kısıtlama bulunması halinde işleme başlanılmayıp, başvuru belgesine eksiklikler/engeller kaydedilir. Eksikliklerin giderilmesi talep edilir.

-İşlem aşamaları SMS yolu ile başvuru sahibine bildirilir.

-İşlemin hazırlanmasını müteakiben, işlem sahibine tapu harçlarını ve döner sermaye hizmet bedelini ilgili banka şubesine ödeyebileceğine ilişkin SMS gönderilir. Bu aşamada tapu müdürlüğünden makbuz alınmaksızın başvuru numarası ile tapu harçları ve döner sermaye ücretleri yatırılarak, bildirilen saatte tapu müdürlüğünde imzaya hazır olunur.

Tapu Müdürlüklerinde İbraz Edilecek Belgelerin Özellikleri

a-Kimlik Belgesi: Tapu Sicili Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek olan belgeler;

 • Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
 • Pasaport (Yabancı uyruklular için),
 • Avukat kimliği,
 • Milletvekili kimliği,
 • Mavi Kart (12.04.2013 tarihinden sonra verilmiş ise tek başına Kimlik Belgesi olarak kullanılır.  5203/4112 yasalara tabi gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi (Mavi/Pembe Kart) 12.04.2013 tarihinden önce verilmiş ise Yabancı Kimlik Belgesi veya Pasaport ile birlikte kullanılır.
 • Bu belgeler dışında (sürücü belgesi, memur kimlik kartı vb) bir belge kullanılamaz.

Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarasının/MERSİS Numarasının ibrazı zorunludur.

b-Yetki Belgesi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketler için;

 • Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş,
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında verilen ve yetkililerin kimlik bilgilerinin ve TC Kimlik numaralarının açıkça yer aldığı yetki belgesi olmalıdır.

c-Vekaletname: Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak işlem için hak sahibi tarafından verilen vekaletnamenin noterlik veya konsolosluklarca düzenleme şeklinde tanzim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;

 • Yabancı ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsoloslukların tarafından düzenlenen vekaletnameler Noterlik Kanunundaki hükümlere tabidir.
 • Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarına göre düzenlenen vekaletnameler ise düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye Sözleşmesine göre tasdik edilip, “Apostille” (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır. “Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu mercinin imza ve mührünün de o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır.

d- Zorunlu Deprem Sigortası (DASK):

 • Tapu müdürlüğünde işleme konu taşınmazın ev, bina, mesken, konut vb. niteliğinde olması,
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken, konut vb. ile ticarethane, büro, iş yeri, dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin aynı ana gayrimenkulde bir arada olması,
 • İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu göre Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

e- Emlak Beyan Değeri

 • Taşınmazın emlak beyan değerini gösteren belgenin, sınırları içinde bulunduğu belediyeden alınması ve işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
× Whatsapp