Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın Satışı Mümkün müdür?

  • İpotek borcu ödendikten sonra gayrimenkul üzerindeki ipoteğin terkini için ne yapılması gerekir?

Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakı elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ziraat Bankası üzerinden ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.

  • Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcuyla temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmezse, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

  • Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler?

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli” hususunu düzenleyen 88/1 maddesi, “Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez.” hükmünü amirdir. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakı banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evrakını elden ibraz edemez.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
× Whatsapp